Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Životní prostředí

Snahou naší těžební organizace je provádět a též výhledově připravovat naše těžební aktivity v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Jsme si dobře vědomi toho, že jsme součástí jednoho celku, že bychom se přírody měli dotýkat co nejméně a když už, tak co nejcitlivěji.

Již při výběru lokalit vhodných k těžbě věnujeme pozornost tomu, abychom nezasahovali do pozemků z hlediska ochrany přírody hodnotných, abychom nesnižovali ekologickou stabilitu a biodiverzitu území a abychom po dobu těžby pokud možno co nejméně zatěžovali sídla dopravou a hlukem. Naší snahou je, abychom v rámci prováděných rekultivací zvyšovali zastoupení přírodních prvků v krajinném rázu, zlepšovali estetické hodnoty území a zejména zvyšovali ekologickou stabilitu a biodiverzitu území. Za tímto účelem spolupracujeme při přípravě plánů rekultivace a jejich realizaci se špičkovými pracovišti, jako je např. Biologické centrum  AV ČR v.v.i.  a Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty University Karlovy, ENKI o.p.s.

Výzkumné výsledky těchto a dalších našich špičkových pracovišť (Řehounek a kol. 2010 ) ukazují,  že je třeba se dívat na plochy po těžbě jako na příležitost pro přírodu.  Na první pohled to zní paradoxně,  ale některé prostory vzniklé těžbou představují velmi hodnotná stanoviště pro chráněné a vzácné druhy, které jinak z naší krajiny mizí.  Důvodů pro to je celá řada. Jedním z nejvýznamnějších  je velký přísun živin zejména dusíku a fosforu do naší krajiny, ať již ve formě hnojiv, nebo ve formě depozice dusíku související s automobilovou dopravou či s fosfáty v pracích přípravcích. Vzhledem k tomu, že většina druhů se během evoluční historie adaptovala na prostředí s daleko menším přísunem živin a nárůst přisunu živin vede ke zvýšení konkurenčního tlaku několika málo běžných druhů a přispívá k dlouhodobě pozorovanému úbytku druhů v naší kulturní krajině. Těžbou štěrkopísků dochází k obnažení hlubších živinami chudších vrstev, které se tak mohou stát cenným náhradním stanovištěm řady druhů. V naší rekultivační praxi se snažíme tento potenciál v maximální míře respektovat a využít.

Výsledkem námi prováděných rekultivací po těžbě štěrkopísků je vytváření členitých vodních ploch s litorálními pásmy a okolní krajinotvornou zelení i lesních ploch. Jezera po těžbě štěrkopísků v rámci rekultivací vytváříme tak, aby jejich část plnila ekostabilizující funkce charakteru územního systému ekologické stability a další část aby byla využitelná pro rekreaci veřejnosti u vody i pro účely rybolovu.

 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   Slovenské štrkopiesky, s.r.o.