Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Reference obcí

      Naše těžební organizace klade velký důraz na soulad svých záměrů a své činnosti se zájmy obcí a měst, v jejichž správních územích připravuje a následně realizuje svou těžební činnost. Zásadním kritériem při vytipování ložisek pro těžbu štěrkopísků je, aby se ložisko nacházelo v dostatečné vzdálenosti od obce, zejména aby bylo možné přepravovat vytěženou surovinu z pískovny na silniční síť mimo zastavěné území obce, a to i za cenu vybudování nové přístupové komunikace. Pro přípravu záměru je vždy velice důležité, aby občané dotčených obcí nebyli obtěžováni případnými negativními vlivy způsobovanými těžbou. Výběr ložisek je prováděn též s ohledem na to, aby dobýváním nebyl dotčen územní systém ekologické stability,  a aby nebyly dotčeny půdy nejvyšší kvality. Již při přípravě záměru řešíme optimální způsob rekultivace, který musí odpovídat jak požadavkům orgánů ochrany přírody, tak zájmům a požadavkům dotčené obce.

    Naším prvním krokem při přípravě záměru, je právě jednání s dotčenou obcí, kterou s naším záměrem seznámíme a zároveň nabídneme obci jako kompenzaci za negativní ovlivnění životního prostředí v průběhu těžby oboustranně výhodnou spolupráci. Pokud se s příslušnou obcí dohodneme na tom, za jakých podmínek náš záměr podpoří, uzavíráme s obcí smlouvu o spolupráci. Je třeba zdůraznit, že smlouva o spolupráci je podepsána teprve na základě odsouhlasení našeho záměru zastupitelstvem příslušné obce, které předtím náš záměr projednalo s veřejností. Závazky vůči obcím, se kterými máme podepsanou smlouvu o spolupráci, vždy bezezbytku plníme. Kromě toho velmi často v průběhu přípravy i vlastního dobývání ložiska štěrkopísku sponzorujeme veřejně prospěšné aktivity v dotčených obcích.  V neposlední řadě následné využití vytěžených a rekultivovaných lokalit slouží vždy potřebám měst a obcí.

    O dobré spolupráci naší těžební organizace s obcemi a městy dotčenými naší činností vypovídají přiložené reference.

Křenek
Skorkov
Zlosyň
Konětopy
Dolní Beřkovice
Kočovce - poděkování
Čelákovice
Mělník
Mělník OŽP
Lázně Toušeň
Kočovce
Pohořelice u Brna - poděkování
 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.