Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Prohlášení - Týnec nad Labem

Vážení,

s ohledem na aktuální zájem médií o náš záměr „Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen“ jsme se rozhodli vydat toto prohlášení.

Předně si dovolíme tvrdit, že jakékoliv obavy ve spojitosti se záměrem jsou naprosto zbytečné. Před spuštěním projektu jsme si nechali vypracovat odborné podklady, které byly spojeny s místním šetřením, a žádné vlivy nebyly vyhodnoceny tak, že by znemožňovaly jeho realizaci záměru. Pokud by tomu mělo být jinak, v dalších procesech bychom nepokračovali, neboť bychom toto již na samotném začátku do budoucna vnímali jako marné úsilí.  Nemohli bychom totiž obdržet k záměru kladné stanovisko, které je ovšem nezbytnou podmínkou pro to, abychom v navazujících povolovacích řízeních byli úspěšní.

V médiích se nejednou skloňovalo, že dobývání povede k odstranění lesního porostu, který se v dotčené ploše nachází. To je jistě pravdivá zpráva, leč neúplná. Nutno podotknout, že záměr je situován do místa, kde se nachází les hospodářského určení (to znamená, určený k produkci dřeva). Tento navíc dlouhodobě vykazuje nepříznivý stav. Dle odborných zjištění z dospělých borových porostů ročně odumře 2 až 10 % stromů a 2 až 5 % stromů z dospělých listnatých porostů. Jinými slovy tak předmětný lesní porost je určen k vykácení, nehledě na to, zda se náš záměr podaří realizovat. Pro nás v kladném případě by se však nejednalo o násilný zásah, který by měl znenadání zpustošit okolní krajinu. V procesu dobývání se počítá s tím, že lesní porosty budou během realizace záměru odstraněny vždy s předstihem jen v nezbytném rozsahu, který bude odpovídat rozloze plánované těžby za daný rok, přičemž navazující rok bude takto dotčená plocha rekultivována, a to lesnickým způsobem, aby mohlo dojít k vrácení do soustavy pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rekultivace tedy bude vždy následovat těžbu. Jedná se o příležitost, jak nahradit méně hodnotný porost za životaschopný. Zároveň také v místě počítáme s tím, že bychom vytvořili až tři vodní plochy o velikosti do 2 ha. Tím bychom v krajině vytvořili i hodnotné prvky, které v okolí chybí a budou přívětivé pro stav rostlinstva a živočišstva.

Vyjma krajiny byl záměr hodnocen z mnoha dalších aspektů, z nichž ani jeden nezískal negativní hodnocení, o čemž se lze osobně přesvědčit ze samotné dokumentace EIA, která je veřejně dostupná v síti internet pod následujícím odkazem:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1248?lang=cs.

V neposlední řadě vnímáme jako nezbytné též zdůraznit, že realizace záměru nepovede k navýšení dopravy v regionu. Situace se má tak, že momentálně poblíž obce Veletov provozujeme těžebnu s omezeným stavem zásob. Plán je takový, že nový závod následně pouze převezme stávající zákaznickou základnu. Ani v dlouhodobém horizontu nelze usuzovat, že by se poptávka po stavebních surovinách v regionu navýšila. Stejná tak zůstane výtěžnost, odbyt a samozřejmě tedy i doprava. Navíc doprava bude i v tomto případě napojena na komunikaci II/322 nedaleko závodu Veletov. Z dopravního hlediska se tedy skutečně nezmění vůbec nic.

Naopak k navýšení dopravy by došlo v případě, pokud by se záměr nepodařilo realizovat a naše společnost by současně skončila provoz závodu ve Veletově. Je nutné vnímat, že poptávka po stavebním sortimentu z regionu nikam nezmizí – zůstane stejná. Rozdíl ovšem bude ten, že aby se dařilo tuto poptávku nadále uspokojit, bude nutné dovážet suroviny ze vzdálenějších provozoven a s tím pro větší vzdálenost nasadit do provozu mnohem více vozidel, aby za stejný čas – jako dosud – bylo dopraveno stejné množství potřebného materiálu. Netřeba zdůrazňovat, že se při tomto scénáři mnohem více zatíží komunikační síť silnic, což povede ke zhoršení jejich kvalitativního stavu, dojde ke zdražení stavebního materiálu a betonářských výrobků v blízkém okolí. Zvláště by se to pak dotklo zejména města Kolín, které působí v místě jako významný dopravní uzel a je zde situováno pět betonáren.

Lze uzavřít, že otevření nového provozu by mělo být pro region prioritou, neboť skončí-li provozovna ve Veletově, aniž by se v místě otevřel nový provoz, který by byl schopen nahradit stávající, bude to velká rána pro stavební průmysl a rozvoj.

Věříme, že tímto krátkým sdělením se nám podaří rozptýlit nedůvodné obavy, které zaznívají v souvislosti se záměrem, a navíc i dosáhnout toho, že nově bude záměr vnímán ze širší perspektivy.

 

Rybářský ráj - pískovna Lázně Toušeň   SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.