Rekultivace

Rekultivace

  • Obnovu krajiny po těžbě připravujeme ve spolupráci se špičkovými vědeckými pracovišti - Biologickým centrem AV ČR,
  • Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ENKI o.p.s.   
  • Výsledkem námi prováděných rekultivací jsou členité vodní plochy se stojatými mělčinami, krajinotvorná zeleň, lesní porosty i zemědělské plochy. 
  • Naše rekultivační jezera stabilizují ekosystémy v krajině, případně slouží k rekreačním účelům či rybolovu.
Rekultivace