Zásady ochrany OU

Zásady ochrany OU

POUČENÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce

společnost České štěrkopísky spol. s r.o., sídlo: Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, IČ: 27584534, [dále jen „Správce“]

Kontaktní údaje Správce:

(i) kontaktní e-mail: kancelar@ceske-sterkopisky.cz 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektu údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (v) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto poučení o zpracování osobních údajů. Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na shora uvedeném kontaktním e-mailu, případně na adrese: Cukrovarská 34/41, Praha 9 - Čakovice.

 S Vašimi osobními údaji bude vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.    Správce zpracovává Vaše osobní údaje, a to v dále uvedeném smyslu a souvislosti s řádným výkonem činností Správce.

1.2.    Správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: 

  1. a)identifikační a kontaktní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, údaje o dokladech totožnosti, datum narození, IČ, DIČ, bydliště / sídlo / místo podnikání, kontaktní adresa či adresa provozovny, e-mailová adresa, případně ID datové schránky, telefonní číslo (pevná linka či mobilní telefony)
  2. b)jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, případně identifikátory v různých komunikačních platformách (Skype apod.),
  3. c)záznamy o vzájemné komunikaci, 
  4. d)údaje o Vašich platbách, bankovní údaje, historie obchodního styku

(dále také jako „Osobní údaje“).

1.3.    Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

1.3.1.       plnění smlouvy– poskytování služeb na základě vzájemného smluvního vztahu (Osobní údaje v rozsahu uvedeném v čl. 1.2. písm. a) až d) shora);

1.3.2.       oprávněný zájem- uplatnění a vymáhání právních nároků, resp. ochrana právních nároků (Osobní údaje v rozsahu uvedeném v čl. 1.2. písm. a) až d) shora);

1.3.3.       oprávněný zájem- nabízení obchodu, služeb a produktů včetnězasílání obchodních sdělení(Osobní údaje v rozsahu uvedeném v čl. 1.2. písm. a) až d) shora);

1.4.    Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám:

1.4.1.       externí účetní;

1.4.2.       externí advokátní kanceláři;

1.4.3.       osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

1.5.    Vaše Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce nebo jiným pověřeným osobám, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních (či obdobných) povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji. Pro účely plnění smlouvy jsou dále osobní údaje zpřístupněny obchodním partnerům – dodavatelům/subdodavatelům, resp. zpracovatelům a/nebo dalším zpracovatelům. Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. 

1.6.    Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.7.    Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. Při zpracování Vašich Osobních údajů však nebude docházet k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.8.    Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání konkrétního smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce podle platných právních předpisů, nejdéle však - pro účely uvedené shora – po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

1.9.    V souladu s nařízením GDPR máte zejména:

1.9.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.9.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.9.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.9.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.9.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

1.9.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci. 

1.9.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.10.  Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

1.11.  Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, resp. ve svém důsledku následná nemožnost plnění smlouvy.